Intagning/Riktlinjer

1. Förskolan följer de riktlinjer för intagning till förskole- och fritidsverksamhet som fastställts av Österåkers kommun. För mer information, se kommunens hemsida: www.osteraker.se.

2. I samband med intagningen skrivs ett kontrakt mellan föräldrakooperativet och barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare med barn i verksamheten ansvarar tillsammans med övriga vårdnadshavare för att delta i det arbete som är önskvärt för verksamhetens bedrivande, se “Föräldrakooperativ“ och föreningens stadgar.

3. Inskolning påbörjas vid överenskommet datum med förskolan. Inskolningsperioden är individuell, men beräknas i allmänhet pågå under ca 2 veckor då någon av vårdnadshavarna är med de tre första dagarna.

4. Öppettider: Vi följer kommunens riktlinjer men anpassar oss efter vårdnadshavarnas behov vilket innebär att idag har förskolan öppet måndag-fredag kl 7.00-17.00.

5. Förskolan har 2 fortbildnings- och planeringsdagar per termin då förskolan har stängt. Information om vilka dagar det gäller lämnas senast i början av varje termin.

6. Ledighet under sommaren anmäls på särskild blankett till förskolechefen när denne skickar ut förfrågan. Detta för att planering av verksamheten skall bli möjlig att påbörjas. Under sommaren är förskolan stängd minst 3 veckor.

7. Vid föräldraledighet, 15 tim eller 30 timmar/vecka: Det äldre barnet behåller sin förskoleplats utan förändring under en månad fr.o.m. det nya barnets födelse. Därefter erbjuds verksamhet 15 tim eller 30 tim per vecka. Mer info får ni från förskolan när det är aktuellt.

8. Kollektiv olycksfallsförsäkring: Försäkringen är en grundförsäkring som gäller vid skador som orsakats av ett olycksfall, men däremot inte av en sjukdom. Försäkringen gäller alla barn som är folkbokförda i Österåkers kommun. Försäkringen gäller under verksamhetstiden, samt den tid som du tar dig till och från verksamheten.

9. Anmälningsplikt: Förskoleverksamheten lyder under socialtjänstlagen och vid oro för barn råder anmälningsplikt.

Med reservation för ev. förändringar pga nya politiska beslut eller styrelsebeslut i Vildvittrans föräldrakooperativ.

 

Kommentarer inaktiverade.